SCOH Invalpool

onderwijs en peuteropvang

Organisatie

Onze peuterspeelzalen werken nauw samen met de SCOH basisscholen. In onze peuterspeelzalen werken gediplomeerde medewerkers, minimaal op mbo-niveau 3 Pedagogisch Werk. Daarnaast zijn er bij de peuterspeelzalen vaak vrijwilligers en stagiaires actief. Wij investeren in de training, scholing en begeleiding van onze medewerkers. Alle medewerkers zijn geschoold in de ontwikkeling van het jonge kind en in (kinder-) EHBO. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Al onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en worden met het oog op de veiligheid van uw kind continu gescreend.

Continue screening betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem, dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang of peuterspeelzalen om na te gaan of een persoon een strafbaar feit heeft begaan dat een belemmering vormt bij het werken met kinderen. Bij continue screening kan er alleen worden gekeken naar nieuwe strafbare feiten vanaf 1 maart 2013. Met het oog hierop hebben al onze medewerkers een recent VOG (veelal afgegeven na 1 maart 2013).

Vierogen-principe

Conform de gemeentelijke verordening peuterspeelzalen 2013 is bij ons op de peuterspeelzalen altijd het vierogen-principe van kracht. In de praktijk betekent dit dat op de reguliere peuterspeelzalen in elke groep altijd één beroepskracht en één begeleider aanwezig zijn. De beroepskracht is gekwalificeerd op tenminste MBO niveau 3, de begeleider is een vrijwilliger. Voor de voorschoolpeuterspeelzalen geldt dat er altijd twee beroepskrachten per groep aanwezig zijn.

Vertrouwensinspecteur

Als u als ouder aanwijzingen heeft voor seksueel of ander geweld door een medewerker op de peuterspeelzaal van uw kind, dan kunt u zich wenden naar de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal naar u luisteren, u adviseren en informeren.

Voor meer informatie over de taken en de bevoegdheden van de vertrouwensinspecteur kunt u onderstaand document downloaden: