nieuws

Nieuwe GMR voortvarend van start

22-05-2020
Op 9 maart - nog vlak voor de coronacrisis heel Nederland in zijn greep hield - was de eerste vergadering van de GMR in de nieuwe samenstelling. Die avond begon het wat onwennig: geven we elkaar een hand of niet? Los daarvan begon de GMR vol goede moed en zijn die avond de vele agendapunten besproken en heeft de GMR waar nodig zijn instemming verleend aan regelingen die voor lagen. Inmiddels is de nieuwe GMR een tijd op weg en is er veel gebeurd en gedaan. In dit bericht een update. 

Medezeggenschap in tijden van corona
De GMR heeft in de afgelopen weken een vinger aan de pols gehouden bij het College van Bestuur (CvB). Regelmatig heeft het dagelijks bestuur (DB) overleg gehad met het CvB en er was op 29 april een extra vergadering over de ontwikkelingen rondom de heropening. Signalen en adviezen van de GMR zijn serieus genomen en waar van toepassing uitgevoerd. 

De GMR-leden en CvB horen en zien dat, niet alleen de leerkrachten op school, maar ook de ouders hard gewerkt hebben om het afstandsonderwijs voort te zetten. Wij hebben grote waardering voor de wijze waarop iedereen op zijn/haar eigen manier zijn steentje heeft bijgedragen aan de voortgang van het basisonderwijs. ''Bedankt daarvoor!''

Nieuwe werkwijze

Eind april heeft de GMR zijn werkwijze bepaald en zijn de voorzitter en vicevoorzitter gekozen. De voorzitter van de GMR is Sjoerd Wichems, hij werkt als coördinator stage en praktijk op de Koetsveldschool. De vicevoorzitter is Jonneke Stans, zij is moeder van drie kinderen die (binnenkort allemaal) op de Da Costaschool zitten. Zij vormen de komende zittingsperiode tot en met 2023 het dagelijks bestuur van de GMR.

In het handboek van de GMR is de werkwijze beschreven en met name de communicatie met de MR’s van de scholen is een belangrijk punt. Voornemen is om vóór elke vergadering de agenda te publiceren zodat de MR’s kunnen zien wat er speelt. Indien nodig wordt apart om inbreng gevraagd bij onderwerpen die zwaar wegen. Vanzelfsprekend kunnen MR’s ook ongevraagd hun meningen of vragen voorleggen aan de GMR. Zij hebben dan contact met de vertegenwoordigers van hun kieskring. Daarnaast zal de GMR twee keer per jaar een themabijeenkomst organiseren voor alle GMR-leden van de SCOH. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele onderwerpen of thema’s behandeld. Op de website vind je een schets van het communicatieplan.

Verkiezingen
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen tussentijdse verkiezingen plaatsvinden voor twee zetels. Voor de kieskringen Loosduinen & Segbroek en Scheveningen zijn we op zoek naar personeelsleden. Wij vragen of collega’s uit deze kieskringen, al dan niet MR-lid, zich willen aanmelden als kandidaat voor de GMR.

Documenten en meer informatie
De agenda’s, verslagen en overige informatie van de GMR zijn te vinden op de pagina van de GMR op deze website. Mocht je als MR vragen hebben of adviezen die voor de SCOH helpend zijn voor een succesvolle voortgang, laat dit dan weten via het GMR-secretariaat gmr@scoh.nlDelen
Terug naar overzicht