nieuws

‘Onderwijs anders organiseren’ in strijd tegen het lerarentekort

27-01-2020
Het lerarentekort speelt alle scholen parten en helaas zal dat de komende jaren niet anders zijn. Dat stelde Gerard van Drielen, voorzitter College van Bestuur van SCOH, in de nieuwjaarsbijeenkomst. Hij denkt dat we moeten doordenken hoe het onderwijs in de toekomst vorm moet krijgen tegen de achtergrond van dit structurele tekort aan leerkrachten.

“Het lerarentekort is er dit jaar, het volgende jaar en de jaren daarna zal dat ook aan de orde zijn” voorspelt Gerard. “Dat is geen leuke boodschap, niet voor de leerlingen, niet voor de leerkrachten en de schoolleiding en niet voor de ouders. Als we kijken naar de ontwikkeling van onze arbeidsmarkt zien we dat deze op de langere termijn gaat krimpen. Aan de ene kant is er sprake van toenemende vergrijzing en uitstroom uit de arbeidsmarkt en tegelijkertijd zien we dat de toestroom van afgestudeerden van de Pabo kleiner is dan voorheen. Dat maakt dat we structureel minder leerkrachten zullen hebben om het onderwijs zoals we dat nu kennen te verzorgen.”

Onderwijs anders organiseren
Binnen SCOH is een werkgroep actief om na te denken over de vraag welke oplossingen voor dit probleem aangedragen kunnen worden. “Hoe gaan we het onderwijs in de toekomst organiseren en vormgeven is de vraag die centraal staat en daarbij moeten we bereid zijn opnieuw naar onze uitgangspunten te kijken. De huidige organisatievorm van het onderwijs is in ruim honderd jaar in essentie niet veranderd en is in de huidige vorm niet houdbaar gezien de ontwikkeling van onze arbeidsmarkt.” Omdenken is dus het devies: er moeten nieuwe vragen worden gesteld. Welke rol kunnen leraarondersteuners en klassenassistenten in de school vervullen naast de leerkrachten? Komt de focus te liggen op een stevig kerncurriculum en wordt er selectiever omgegaan met andere onderdelen? Wordt er gewerkt met minder lesuren per jaar zoals dat ook gebeurt in andere landen met een hoogwaardig onderwijssysteem? Op welke manier kan ICT behulpzaam zijn in deze ontwikkeling binnen de school? Kortom: deze en andere vragen moeten doordacht worden en Gerard geeft aan dat er hiervoor gesprekstafels binnen SCOH georganiseerd gaan worden zoals ook gedaan is bij de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Innoveren
Gerard: “Het is belangrijk dat we zorgvuldige afwegingen maken, met een goed oog voor kwaliteit en organiseerbaarheid. We moeten komen tot keuzes die passen bij de leerlingpopulatie, bij de kwaliteit van het team, bij de positie van de school en die leiden tot kwalitatief goed toekomstgericht onderwijs. Het lerarentekort is een ongewenste aanleiding maar brengt ons wel tot nieuwe impulsen voor de ontwikkeling van ons onderwijs.”

Delen
Terug naar overzicht