nieuws

Op weg naar een kleinschalige en professionele GMR

12-09-2019
Voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SCOH breekt een belangrijke periode aan. Het voornemen bestaat om de raad te verkleinen en verder te professionaliseren. De GMR is namens ouders en leerkrachten een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur van SCOH. Dit najaar worden er naar verwachting verkiezingen gehouden.

Daarvoor moet eerst een belangrijke tussenstap worden genomen: Het GMR-statuut wordt gewijzigd. Sjoerd Wichems, voorzitter: ‘‘Op dit moment is het zo dat elke SCOH-school een afgevaardigde mag leveren. Dit betekent dat we in theorie met 37 mensen om tafel kunnen zitten. Pragmatisch en doeltreffend vergaderen is dan lastig.’’ We willen de GMR daarom verkleinen. Den Haag wordt daarvoor verdeeld in vijf kieskringen. Elke kieskring mag twee leden voor de GMR afvaardigen; een personeelslid en een ouder. Er is een aparte kieskring voor speciaal (basis-) onderwijs zodat er in totaal plek is voor twaalf GMR-leden uit alle hoeken van Den Haag: zes ouders en zes medewerkers.

Begin oktober is er een digitale stemming over de structuurwijziging van de GMR, die via een wijziging van het GMR-statuut gebeurt.  Als er wordt ingestemd met de GMR-statuutwijziging, zullen er naar alle verwachting in december verkiezingen gehouden kunnen worden, per kieskring.

Ouders en personeelsleden van SCOH mogen zich verkiesbaar stellen. Het is vooral belangrijk dat de nieuwe GMR-leden stichtingsbreed kunnen denken, vindt Sjoerd. De GMR beslist immers niet over het beleid van individuele scholen – daar heeft elke school zijn MR voor – maar over het beleid van SCOH. Professionalisering is een belangrijke wens van SCOH. ‘‘We willen een goede gesprekspartner van SCOH blijven’’, legt Sjoerd uit. De nieuwe leden krijgen extra uren vanuit SCOH om aan de GMR te besteden en ouders krijgen een vrijwilligersvergoeding.

Wie vragen of suggesties heeft kan die mailen naar gmr@scoh.nl.

Delen
Terug naar overzicht