nieuws

Update GMR

29-06-2020
Nieuwe plannen maken en tegelijkertijd in gesprek over actuele onderwerpen die spelen op de scholen van SCOH. Na een voortvarende start is de nieuwe GMR inmiddels goed 'gesetteld' binnen SCOH. In dit bericht een overzicht van de lopende acties en de plannen.

Onderwerpen van gesprek
De GMR heeft de afgelopen tijd vooral veel gesprekken gevoerd met het College van Bestuur (CvB) over de situatie op de scholen met betrekking tot corona. De GMR is op de hoogte gesteld van alle maatregelen en bespreekt de gevolgen hiervan met het CvB. De formele inspraak over de uitvoering van het heropenen van de scholen en alle coronamaatregelen vond plaats in de scholen. Voor zo ver de GMR dit proces van afstand kon volgen zijn de MR’s van de scholen goed betrokken geweest bij de ontwikkelingen en besluiten. De GMR doet zijn best om ook de gevolgen voor ouders niet uit het oog te verliezen.

De GMR heeft daarnaast adviezen uitgebracht over de meerjarenbegroting SCOH en bovenschools, de statutenwijziging van SCOH en de pilot ‘andere dag- en weekindeling’. Ook heeft de GMR ingestemd met het noodplan lerarentekort Gemeente Den Haag en SCOH, het bestuursformatieplan 2020-2021 en de Haagse leerkrachtenreeks. De GMR is tevens betrokken bij de wijziging van het functiegebouw directies en OOP. In de verslagen van de GMR kan je meer informatie vinden over de besproken onderwerpen. Het dagelijks bestuur van de GMR spreekt informeel met het CvB vóór de vakantie en in aanloop naar de opstart na de zomervakantie. 

Communicatie met de nieuwe GMR
Om alle vragen, zorgen, ideeën en belangen van de SCOH-scholen goed te vertegenwoordigen is communicatie cruciaal. Vooral communicatie met de MR's van de scholen. Zij zijn als het ware de 'achterban' van de GMR. Om deze communicatie goed vorm te geven heeft de GMR een communicatieplan opgesteld. Eén van de uitgangspunten hierin is dat personeel en ouders die vragen of inbreng altijd eerst contact opnemen met de MR. Zij weten wanneer een punt stichtingsbreed is en weten vervolgens de weg naar de GMR. Bekijk hier het communicatieplan (pdf).

Jaarplanning
Voor het schooljaar 2020 - 2021 is een jaarplanning opgesteld met de activiteiten van de GMR. Bekijk hier de jaarplanning (pdf). 

Vacatures
De GMR heeft vacatures voor personeel in de kieskringen Scheveningen en Loosduinen & Segbroek. Wij zouden het prettig vinden als ondersteunend personeel aansluit bij de GMR, zo worden alle medewerkers vertegenwoordigd in de GMR. Natuurlijk sluiten we de overige medewerkers niet uit, iedereen mag zich verkiesbaar stellen! Ook als je niet in de MR zit. Als er voor een zetel slechts één kandidaat is, wordt deze kandidaat automatisch gekozen.

Meer informatie over de GMR vind je in onze videoboodschap van de vorige verkiezingen. Ook kun je mailen naar gmr@scoh.nl of bellen met Manon Krol op 06-20625899. Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier. Ken je iemand die geschikt is voor de GMR? Ga gerust met hem/haar in gesprek!

Verslagen en meer
Wil je meer weten over de GMR? Bijvoorbeeld wat er de tijdens de laatste vergadering (8 juni 2020) aan bod is gekomen. Of meer algemene informatie over de GMR en de verschillende kieskringen? Op de pagina Medezeggenschap vind je alle informatie op een rij.
 

Delen
Terug naar overzicht