nieuws

Vacature: Voorzitter College van Bestuur

29-01-2021
De organisatie
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) staat voor eigentijds bijzonder onderwijs op protestants-christelijke grondslag en telt 21 peuterscholen, 32 basisscholen, 3 SBO scholen, 1 school voor SO/VSO en 1 praktijkschool in Den Haag en Rijswijk en behoort daarmee tot de 10 grootste PO schoolbesturen van Nederland. SCOH biedt peuteropvang en primair onderwijs onder één dak. De basisscholen van SCOH werken intensief samen met de peuterscholen om het concept van de Basisschool 2-12 vorm te geven, gericht op de doorlopende ontwikkeling van de kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 12 jaar. De peuterscholen zijn gehuisvest in schoolgebouwen. De scholen van SCOH werken verder samen met organisaties die in de buurten van de scholen actief zijn om invulling te geven aan het concept van de Brede Buurtschool. In een aantal gevallen heeft deze samenwerking geleid tot de ontwikkeling van Kindcentra waarin wordt samengewerkt met onder meer kinderopvang en welzijnsorganisaties. Dagelijks zetten circa 1200 professionals zich in voor ruim 10.000 leerlingen in de leeftijd van 2-12 jaar. Het aantal leerlingen van SCOH is licht stijgend. Als grote onderwijsorganisatie heeft SCOH invloed, die zij wil inzetten om relevante (maatschappelijke) thema’s binnen het onderwijs te agenderen om daar een rol van betekenis in te spelen.

De Raad van Toezicht van SCOH is op zoek naar een boegbeeld, een ondernemende, verbindende en inspirerende

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

De functie
De verdeling van werkvelden tussen de beide bestuurders is zodanig dat er sprake is van een evenwichtige verdeling (span of control) van de aansturing van de scholen, waardoor de feeling met het primaire proces voor beide bestuurders in gelijke mate wordt onderhouden. De voorzitter van het College van Bestuur richt zich, naast de scholen waar zij/hij verantwoordelijk voor is, met name op de externe samenwerking en profilering (boegbeeld), strategisch leiderschap, bedrijfsvoering in zijn algemeenheid en huisvesting in het bijzonder en is eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.

U bent samen met het lid College van Bestuur eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting en geeft integraal leiding aan de werkorganisatie, daarbij ondersteund door het stafbureau, waarmee u samen het bestuursteam vormt. U bewaakt de balans tussen enerzijds de inhoud (de onderwijskundige opdracht), innovatie en kwaliteit en anderzijds de bedrijfsvoering en zorgt dat de organisatieontwikkeling in balans is met de beschikbare middelen. U werkt vanuit een heldere en aansprekende visie op het onderwijs en de onderwijsorganisatie van de toekomst. U verbindt zich duurzaam aan mensen, communiceert richtinggevend, grensverleggend en transparant. Uw ‘drive’ en hart voor (christelijk) onderwijs maken dat u met lef positie kiest en stelling neemt als bestuurder van SCOH.

U bent visionair en richtinggevend en weet flexibel en evenwichtig om te gaan met verschillende belangen; zakelijk waar nodig en empathisch waar het kan, maar altijd in verbinding.

Bestuurlijke opdracht
De basiskwaliteit van SCOH is op orde, de bedrijfsvoering is ‘in control’ en er wordt gestaag gewerkt aan innovatie en kwaliteitszorg. Belangrijke thema’s zijn: ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs, waaronder de doorontwikkeling van ‘2 – 12 scholen’ en IKC’s, brede vorming en kansengelijkheid. Bestuurlijk is voortdurende aandacht vereist voor de manier waarop scholen met deze strategische uitdagingen omgaan en het faciliteren van dit ontwikkelproces. Daarbij zijn de ontwikkeling van het kenniscentrum, impulsen voor de kwaliteitszorg, het ontwikkelen van andere organisatievormen voor het onderwijs en het verder uitbouwen van de professionele cultuur van belang. Vanuit het bestuur worden nieuwe impulsen verwacht op dit gebied.

De doorontwikkeling en professionalisering van SCOH kan aan kracht en effectiviteit winnen door het samenspel tussen bestuur, directeuren en stafbureau de komende tijd nog onder de loep te nemen en de rol- en taakverdeling scherper met elkaar te definiëren; daarnaast is behoefte aan meer integrale samenhang/onderlinge afstemming tussen de afzonderlijke beleidsondersteunende diensten en kunnen de verantwoordelijkheden tussen de scholen en het stafbureau nog verder uit worden uitgewerkt. In feite gaat het hier om een intern alignment vraagstuk dat de komende tijd vanuit de bestuurlijke opdracht verder dient te worden opgepakt.

Belangrijk aandachtspunt vormt het toenemend tekort aan bevoegde leerkrachten en directeuren. Een en ander vereist zowel intern als extern bestuurlijke aandacht voor andere organisatievormen, strategische personeelsplanning en afstemming met andere schoolbesturen. Ook de instroom van jonge directeuren vraagt van het bestuur extra aandacht en coaching. In het scholenbestand van Den Haag zijn er scholen onder de opheffingsnorm en kan een herschikking van het scholenbestand in samenwerking met andere PO besturen de komende jaren aan de orde komen.

In het licht van wijzigende gemeentelijke financiering en de marktverhoudingen met kinderopvangorganisaties vraagt ook de positie van de peuterscholen van SCOH om bestuurlijke aandacht. Hoewel SCOH het voordeel heeft slechts binnen een gemeente werkzaam te zijn, betreft het wel een gemeente met veel grootstedelijke dynamiek, veel ‘bestuurlijke drukte’ en veel overlegcircuits, hetgeen om een bestuur vraagt dat de continu veranderende context weet te vertalen in kansen, duidelijke keuzes maakt en prioriteiten stelt vanuit het belang van de leerlingen en de peuters.

Functie-eisen en ervaring
  • academisch denk- en werkniveau;
  • strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen;
  • ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie binnen het onderwijs of een aanpalende sector in het maatschappelijk middenveld;
  • kennis van en ervaring met alle aspecten van bedrijfsvoering, huisvesting, organisatieontwikkeling en strategisch HRM-beleid, relevante ervaring met veranderingsprocessen in een organisatie van en met professionals;
  • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
  • ervaring met het realiseren van een constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en overige stakeholders.
Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van de heer dr. J.M.A. (José) Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.scoh.nl


 

Delen
Terug naar overzicht