Klachten

SCOH doet er alles aan om onderwijs te geven van hoog niveau. En we werken er hard aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen en peuterscholen. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich prettig en veilig voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. We hopen dat u dan in eerste instantie contact opneemt met de interne contactpersoon van uw school of  peuterschool.

Interne contactpersoon

Elke school en peuterschool van SCOH heeft een interne contactpersoon. Hier kunt u terecht als zaken anders lopen dan u wenst. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Hij of zij zoekt wel samen met u de juiste weg om uw klacht te bespreken. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van SCOH, het bestuur van SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen van SCOH zijn Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw van Centrum Vertrouwenspersonen Plus (telefoon 070-2600032). Zij bekijken samen met u of een gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht. Het bestuur wordt wel op de hoogte gebracht van het feit dat de vertrouwenspersonen zijn ingeschakeld.

Soorten klachten

Er zijn verschillende soorten klachten:
  • Klachten van onderwijskundige aard, bijvoorbeeld over de methode die gebruikt wordt, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling.
  • Klachten van organisatorische aard, bijvoorbeeld over vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, de inzet van ondersteuning.
  • Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag.

Route bij klachten

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de gewenste route verloopt als volgt:
 
Gesprek met leerkracht

Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met leerkracht en/of intern begeleider

Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met de directeur

Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met de interne contactpersoon

Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de vertrouwenspersoon van de SCOH of klacht bij bestuur

Vindt u samen geen oplossing: klacht bij de landelijke Geschillencommissie

Meldplicht bij seksueel misdrijf of intimidatie

Alle medewerkers van onze scholen en peuterscholen moeten het bestuur onmiddellijk informeren als er het vermoeden bestaat van een seksueel misdrijf. Bijvoorbeeld als een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Dit zijn strafbare feiten. Het bestuur van SCOH moet deze feiten voorleggen aan de vertrouwensinspecteur van het Onderwijs.
 
Voor ouders geldt bij het vermoeden van een seksueel misdrijf de route zoals hierboven beschreven. Als u vermoedt dat de leerkracht betrokken is, meld het vermoeden dan bij de directeur. Vermoedt u dat de directeur betrokken is, meld het dan bij het bestuur.

Contact

Voorzitter College van Bestuur
Drs. G.J. van Drielen
Postbus 18546
2502 EM Den haag
070 311 8787

Externe vertrouwenspersoon
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070-2600032
M: 06-81316936
E: info@cvp-plus.nl
W: https://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl/

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 386 1697