Passend onderwijs

De scholen van SCOH maken deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Kijk op www.sppoh.nl voor informatie over het samenwerkingsverband. Hier vindt u ook een helder overzicht ‘hoe werkt Passend Onderwijs’.

Ondersteuning op school

Onze scholen willen de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden. Kinderen worden geholpen om hun mogelijkheden te benutten. Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet naar verwachting verloopt. In dat geval gaat de school in gesprek met u als ouders. Soms wordt ook de hulp van de intern begeleider ingeschakeld. In overleg wordt bepaald of het kind extra hulp nodig heeft bij het leren. Deze extra hulp noemen we ‘ondersteuning’.

Ondersteuningsprofiel

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel. Hierin staat wat de school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Dit houdt in:
  • De onderwijskwaliteit moet goed zijn
  • Het dagelijks handelen is op de leerling afgestemd (handelingsgericht werken)
  • De school heeft een interne ondersteuningsstructuur
  • De school kan een groot aantal preventie en licht curatieve interventies uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie of dyscalculie, sociale vaardigheidstraining, aanpak bij pestgedrag. 

Extra ondersteuning

In het ondersteuningsprofiel staat de basisondersteuning beschreven die onze scholen bieden. Sommige leerlingen hebben méér nodig dan de basisondersteuning. Dit noemen we ‘extra ondersteuning’. Dit kan gebeuren in de vorm van ambulante begeleiding op school of een (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Er wordt altijd uitgebreid overlegd met ouders en andere deskundigen als er extra ondersteuning nodig is.